CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

TÁTO SEKCIA "VÝBER PODLÁH" JE V DOČASNEJ PREVÁDZKE, ÚDAJE SA POSTUPNE DOPLŇUJÚ !

Za prípadné nezrovnalosti sa predom ospravedlňujeme ! /Predstavenstvo CPS/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobcovia, dovozcovia podlahových krytín a podlahových materiálov - ZVIDITEĽNITE SA !

Zaregistrujte obchodné značky svojich materiálov v tejto novej sekcii WEB-u CPS.

Podrobné podmienky viď. v Smernici CPS SM 14       ico pdf Smernica SM 14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hľadáte konkrétnu podlahu pre Váš stavebný zámer ? 

V tejto sekcii nájdete najpoužívanejšie podlahy zaradené do Odborových skupín (A1 - G9), ktorým sa Cech podlahárov Slovenska (CPS) zaoberá. Keramická dlažba patrí do portfólia Cechu obkladačov SR, ktoré nájdete na inej WEB stránke.

Neoddeliteľnou súčasťou podláh sú aj Doplnkové materiály zaradené do skupín X1 - X7, ktorými sme sa snažili pomôcť Vám investorom dokončiť stavebný zámer v požadovanej kvalite.

Pri každej odborovej skupine CPS nájdete všeobecný popis podlahy ako aj jej triedenie do podskupín.

Pri každej podskupine nájdete odkaz na významného výrobcu (GARANTA) materiálu podlahy, jeho návod na inštaláciu, údržbu ako aj WEB link prekliku na stránku výrobku. Takýto výrobca GARANTUJE správne fungovanie podlahy a udržanie jeho úžitkových vlastností dodržaním jeho návodov.

U každého GARANTA (napr. v podskupine C5a2 - čo znamená podlahovú skupinu C5a a v políčku 2. Garanta) nájdete aj odkaz na inštalatérov (členov CPS), ktorí danú podlahu dodávajú a montujú. Kliknutím na odkaz "Dodávatelia a inštalačné firmy" sa vám vytvorí zoznam firiem z celého Slovenska, medzi ktorými si môžete vybrať vhodného dodávateľa (člena Cechu) z Vášho regiónu, a osloviť ju. Kliknutím na firmu sa otvorí vizitka člena.

Vo vyhľadávači je možné vyhľadávať aj firmy podľa označenia celej odborovej skupiny (napr. A1). Nájdete tak dodávateľa, ktorý montuje podlahy skupiny A1 (Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce), avšak bez ohľadu na to, či sa jedná o výrobky konkrétneho GARANTA v políčku 1 až 4.

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk