CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

ico pdf Stanovy CPS 2016_2.pdf

Článok 1

Názov a sídlo Cechu

1.1. Názov: Cech podlahárov Slovenska (oficiálna skratka „CPS“)

1.2. Sídlo: Štefánikova 118, 949 01 NITRA

Článok 2

Vznik a registrácia

2.1. Cech podlahárov Slovenska (ďalej len Cech) bol ustanovený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. Je právnickou osobou registrovanou ako odborné živnostenské spoločenstvo pre remeslo podlahár s nasledujúcimi činnosťami: realizácia drevených a laminátových podláh, kladanie mäkkých a textilných podlahových krytín a liate podlahy.

2.2. Cech podlahárov Slovenska bol ustanovený dňa 21.8.2001.

2.3. Cech má identifikačné číslo - IČO: 36123935

Článok 3

Pôsobnosť Cechu

3.1.    Cech je dobrovoľné záujmové profesijné združenie právnických a fyzických osôb podnikajúcich v oblasti činnosti Cechu.

3.2.    Cech pôsobí na celom území Slovenska a nepodlieha žiadnemu štátnemu ani inému orgánu.

3.3.    Cech umožňuje podnikateľom a živnostníkom združiť sa v profesijnom spoločenstve.

Článok 4

Ciele Cechu

Cech si vytyčuje nasledujúce ciele:

4.1.    Obhajovať a presadzovať záujmy svojich členov a zabezpečovať pre nich informačný servis a servis služieb.

4.2.    Garantovať odbornú spôsobilosť členskej základne a napomáhať jej odbornému rastu.

4.3.    Sledovať kvalitu vykonávaných prác a im zodpovedajúci cenový vývoj.

4.4.    Spolupracovať s výrobcami a dovozcami materiálov a výrobkov z odboru podláh v zmysle získavania najnovších informácií o ich vlastnostiach, možnostiach použitia a odporúčaných technológiach.

4.5.    Dbať na dodržiavanie zásad odbornosti, regulárnosti a vyspelosti remesla vo vzťahu k zákazníkovi.

4.6.    Nadväzovať na tradície majstrovskej remeselnosti a uvádzať ju do súladu s vývojom nových materiálov a moderných technológií v odbore.

4.7.    Podporovať ekologicky šetrné materiály a technológie.

4.8.    Ochraňovať históriu (historické podlahy, stavby).

4.9.    Spolupracovať s architektmi, staviteľmi, generálnymi dodávateľmi stavieb a pod. a napomáhať im a širokej spotrebiteľskej verejnosti orientovať sa na trhu podláh, podlahových krytín, aplikačných materiálov, užívaných technológií a pracovných postupov.

4.10.  Odporúčať svojich členov na požadované realizácie podláh v rámci celého Slovenska.

4.11.    Spolupracovať so všetkými inštitúciami, ktoré ovplyvňujú činnosť profesie podlahár.
Iniciovať novelizáciu noriem a právnych predpisov na posilnenie postavenia remesla v stavebníctve.

4.12.    Spolupracovať so školami a zariadeniami na výchovu učňov. Napomáhať pri inovácii a tvorbe učebných osnov.

4.13.    Spoločne propagovať prácu svojich členov a vyzdvihovať dobré remeselné výkony.

4.14.    Spolupracovať s časopismi zaoberajúcimi sa problematikou podláh.

4.15.    Vytvárať podmienky pre spoluprácu svojich členov.

4.16.    Získavať sponzorské dotácie pri spolupráci s výrobcami a dovozcami materiálov na podlahy, ako aj od iných subjektov.

4.17.    Pôsobiť na svojich členov tak, aby celou svojou činnosťou a najmä kvalitou prevádzaných prác a dodržiavaním artikulov obhajovali dobré meno Cechu a získali pre Cech rešpekt a uznanie.

4.18.    Organizovať v rámci možností spoločenské, kultúrne a športové akcie pre svojich členov.

4.19.    Organizovať vzdelávaciu činnosť, odborné rekvalifikačné kurzy, inštruktáže a školenia pre nových adeptov podlahárskeho remesla.

4.20.    Poskytovať odborné poradenstvo - konzultačné služby a stanoviská v oblastiach spojených s realizáciou podláh.

Článok 5

Členstvo a členské príspevky

5.1.    Členom Cechu sa môže stať každý občan starší ako 18 rokov. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má potrebné odborné znalosti v odbore podláh (viď článok 5.6.) a preukáže legislatívne právnu spôsobilosť. Každý člen musí preukázať svoju občiansku bezúhonnosť.

5.2.    Členstvo v Cechu je dobrovoľné. O prijatí za člena rozhoduje Snem. Platné členstvo vzniká dňom rozhodnutia Snemu o prijatí za člena a zaplatením členských príspevkov (viď článok 5.3. Formy členstva).

5.3.     Formy členstva:

    5.3.1.    O riadne členstvo – označenie „člen“ - sa môže uchádzať fyzická alebo právnická osoba s legislatívne právnou spôsobilosťou pre oblasť realizácie podláh, ktorá spĺňa všetky podmienky prijatia za riadneho člena Cechu (viď článok 5.4.).

    5.3.2.    Zvláštnym členom – označenie „gestor“- sa môže stať fyzická alebo právnická osoba s legislatívne právnou spôsobilosťou, ktorá vykonáva výrobnú alebo obchodnú činnosť s materiálmi užívanými k realizácii podláh a súčasne vyvíja činnosť v prospech záujmu Cechu a takto to prezentuje aj na verejnosti.

    5.3.3.    O čestné členstvo – označenie „čestný člen“ - sa môže uchádzať fyzická alebo právnická osoba vyvíjajúca činnosť v prospech cechu, ktorá to takto prezentuje aj na verejnosti (napr. SOŠ, VŠ stavebného zamerania, odborní poradcovia pre činnosť Cechu, média propagujúce zdarma činnosť Cechu a pod.). O túto formu členstva sa môžu uchádzať aj členovia Cechu, ktorí ukončili riadne členstvo (odchod na starobný alebo invalidný dôchodok, z osobných dôvodov ), ale chcú sa naďalej podieľať na činnosti Cechu. Čestným členom CPS sa na základe návrhu predstavenstva CPS schváleného Snemom, môže stať aj bývalý člen CPS, za celoživotnú a záslužnú prácu v prospech CPS a podlahárstva na Slovensku.
Čestný člen sa môže zúčastňovať Snemu a ďalších podujatí Cechu, avšak nemá hlasovacie právo, len hlas poradný.

5.4.     Prijatie nových riadnych členov prebieha nasledujúcim spôsobom:
Uchádzač o členstvo – čakateľ – sa uchádza o riadne členstvo podaním prihlášky a zaplatením základného vkladu. Osobnou referenciou sa predstavuje Predstavenstvu. Predstavenstvo rozhoduje o prijatí za čakateľa a určuje dvoch členov Cechu ako dohliadateľov nad čakateľom, ktorí počas najmenej 6 mesiacov sledujú činnosť čakateľa
v odbore a posudzujú jeho odbornú spôsobilosť. Po uplynutí kandidátskej doby (najmenej 6 mesiacov) dohliadatelia predkladajú Snemu svoje stanoviská, návrhy a odporúčania na prijatie za riadneho člena. O členstve rozhoduje Snem. V prípade záporných stanovísk dohliadateľov sa môže čakateľ odvolať priamo na Snem, ktorý stanoví ďalší postup v súlade s vnútornou smernicou Cechu.
Postup v „Ojedinelých prípadoch“ je stanovené v Smernici CPS (viď. aj článok 5.5.)

5.5.     Základný vklad a členské príspevky a ich výšku pre jednotlivé typy členstva stanovuje Snem (prijatím/úpravou osobitnej internej Smernice CPS), ktorý uznesením ukladá členstvu zaplatiť príspevok 1-krát za rok a to najneskôr do 31.3. bežného roku.
Čestní členovia sú od členských príspevkov oslobodení. Čiastky zaplatené v prospech Cechu (príjmy – viď. Článok 12.5. a) – d) sa nevracajú.

5.6.     Každý člen preukazuje členstvo v Cechu členským preukazom a cechovým listom so špecifikáciou jednotlivých odborov, pre ktoré preukázal odbornú spôsobilosť, a ktoré obdrží do 3 mesiacov od prijatia za člena.

Odbory remesla "podlahár":
A  1.    Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce
    2.    Drevené podlahy masívne
    3.    Drevené podlahy športové
B  4.    Prírodné linoleá a plastické podlahové krytiny
C  5.    Textilné podlahové krytiny
D  6.    Laminátové podlahy
E  7.    Liate podlahy
F  8.    Exteriérové podlahy (napr. Decking...)
G  9.    Priemyselné podlahy

5.7.    O zániku členstva rozhoduje Snem. Členstvo v Cechu zaniká:
    a)    na vlastnú písomnú žiadosť člena
    b)    v prípade zániku legislatívnej spôsobilosti člena (odobratie živnostenského listu, zánik organizácie a pod.) a úmrtím člena
    c)    vylúčením, na základe rozhodnutia Snemu pri neplnení stanov a vnútorných smerníc Cechu (napr. nezaplatenie členských príspevkov s oneskorením väčším ako 60 dní, hrubé porušenie stanov, strata dôveryhodnosti a bezúhonnosti člena, nedodržanie artikul, úmyselné poškodenie niektorého člena Cechu a pod.)
    d)    v prípade ukončenia činnosti Cechu v zmysle stanov (viď článok 13.)

5.8.    Pozastavenie členstva

    5.8.1.    Člen CPS môže požiadať sekretariát o pozastavenie členstva písomne do začiatku konania Snemu

    5.8.2.    O pozastavení členstva rozhoduje Snem na návrh Predstavenstva cechu.

    5.8.3.    Členstvo v Cechu môže byť pozastavené na základe písomnej žiadosti člena Cechu ak:
     a) dlhodobo pracuje a zdržiava sa v zahraničí, kvôli čomu sa nemôže zapájať do činnosti,
     b) prerušenie práce z dôvodov výkonu funkcie vo verejnom záujme,
     c) z odôvodnených osobných príčin.

    5.8.4.    Pozastavenie členstva je možné max. na 2 roky, pre bod b) s možnosťou predĺženia o ďalšie 2 roky (celkovo max. na 4 roky).

    5.8.5.    Predstavenstvo CPS môže rozhodnúť o pozastavení členstva členovi, ak sa očakáva zrušenie jeho členstva podľa článku 5.7. Stanov vylúčením, a to počas doby šetrenia až do doby, keď nadobudne právoplatnosť konečné rozhodnutie na Sneme.

    5.8.6.    Min. 14 dní pred uplynutím doby žiadaného pozastavenia členstva Sekretariát vyzve pozastaveného člena o vyjadrenie na obnovu členstva. Ak do začatia príslušného Snemu tento člen nedoručí svoje písomné vyjadrenie, je mu ukončené členstvo v Cechu podľa čl. 5.7.c, čo Snem zoberie na vedomie.
Člen môže kedykoľvek zrušiť pozastavenie svojho členstva písomným oznámením na sekretariát Cechu.

    5.8.7.    Každá žiadosť musí byť daná na sekretariát písomne do konania Snemu.

    5.8.8.    Člen s pozastaveným členstvom nemá práva a povinnosti člena Cechu s výnimkou povinnosti zdržať sa takého konania, ktoré by poškodilo záujmy a dobré meno Cechu a uhradenia vymeraného udržiavacieho poplatku. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi funkcia v orgánoch Cechu a nemôže byť do nich ani volený. Na akcie CPS bude však pozývaný vždy len ako hosť na svoje náklady.

Článok 6

Práva a povinnosti členov

6.1.    Práva členov:

    6.1.1    Voliť a byť volený do orgánov Cechu.

    6.1.2    Zúčastňovať sa Snemu a hlasovať jediným hlasom a hlasmi z písomných splnomocnení na zastupovanie na Sneme, ktorými sa preukáže Mandátovej komisii.

    6.1.3    Byť informovaný o činnosti Cechu a o uzneseniach Snemu a Predstavenstva.

    6.1.4    Zúčastňovať sa práce Cechu a všetkých akcií poriadaných Cechom.

    6.1.5    Využívať služby a servis Cechu.

    6.1.6    Užívať vo svojej podnikateľskej činnosti znak a označenie člen Cechu v presnej špecifikácii (viď článok 5.3.).

    6.1.7    Predkladať návrhy a pripomienky.

    6.1.8    Vyjadriť sa k správe, ktorá sa týka činnosti jeho firmy, prípadne k návrhom, ktoré sú predkladané Predstavenstvom alebo ostatnými členmi.

    6.1.9    Obdržať do 3 mesiacov od získania členstva cechový list a členský preukaz.

6.2.    Povinnosti členov:

    6.2.1    Zúčastňovať sa osobne na Sneme alebo písomne poveriť k účasti na Sneme svojho zástupcu.

    6.2.2    Dodržiavať kvalitu podlahárskych prác v zmysle platných noriem a predpisov.

    6.2.3    Riadiť sa artikulmi Cechu, ktoré vyjadrujú morálnu a kvalitatívnu úroveň a zodpovednosť členov.

    6.2.4    Dodržiavať stanovy Cechu.

    6.2.5    Platiť členské príspevky, okrem čestných členov.

    6.2.6    Dbať o to, aby pracovníci vykonávajúci činnosť v prospech člena Cechu vystupovali na verejnosti korektne a profesionálne.

    6.2.7    Umožniť vykonanie kontroly činnosti člena v rozsahu poverenia vydaného orgánmi Cechu.

Článok 7

Orgány Cechu

7.1.    Orgánmi Cechu sú:

    7.1.1    Snem je najvyšší rozhodujúci orgán Cechu.

    7.1.2    Predstavenstvo je výkonný a riadiaci orgán Cechu.

    7.1.3    Revízna komisia je výkonný a dozorný orgán Cechu.

    7.1.4    Štatutárnym zástupcom je Vrchný cechmajster, najvyšší predstaviteľ Cechu.

Článok 8

Snem

8.1.    Snem je najvyšší rozhodujúci orgán CPS. Je vytvorený zo všetkých členov. Každý člen má hlasovacie právo (mandát) v hodnote 1 hlasu okrem čestných členov.

8.2.    Snem rozhoduje:

    8.2.1    o zlúčení a zániku spoločenstva

    8.2.2    o počte členov Predstavenstva a počte pracovníkov Kancelárie cechu

    8.2.3    o prijatí nových čakateľov za členov a o vylúčení súčasných členov

    8.2.4    o výške členských príspevkov a o základných vkladoch pre uchádzačov o členstvo

8.3.    Snem schvaľuje:

    8.3.1    stanovy, ich zmeny a doplnky

    8.3.2    plán činnosti a výročnú správu

    8.3.3    rozpočet a správu o hospodárení

    8.3.4    vnútorné smernice, ktoré vypracováva Predstavenstvo

8.4.    Mandát:

    8.4.1    Snem volí a odvoláva členov výkonných orgánov a schvaľuje personálne zmeny.

    8.4.2    Snem priamou voľbou volí a odvoláva Vrchného cechmajstra.

    8.4.3    Volebný poriadok je samostatnou vnútornou smernicou.

8.5.    Snem je uznášaniaschopným, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rozhodnutie Snemu je právoplatné, ak ho odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných.

8.6.    Riadny Snem sa koná 1-krát ročne. Predstavenstvo zvoláva Snem písomnou pozvánkou odoslanou minimálne 21 dní pred uskutočnením Snemu. Predstavenstvo alebo sekretár kancelárie zvoláva Mimoriadny snem na základe písomnej žiadosti 1/3 členov alebo rozhodnutím Predstavenstva a to písomnou pozvánkou odoslanou minimálne 21 dní pred uskutočnením Mimoriadneho snemu.

8.7.    Snem kontroluje prácu Predstavenstva a jednotliví členovia predkladajú námety a pripomienky písomnou formou, ktoré sa evidujú v období medzi Snemami v Kancelárii cechu. Predstavenstvo ich prejedná na svojej najbližšej schôdzi a zaradí do diskusie na najbližšom Sneme.

8.8.    Zo zasadania Snemu sa robí zápis a uznesenie, ktoré obdrží každý člen. Za plnenie uznesenia zodpovedá Vrchný cechmajster a kontrolu zaisťuje Revízna komisia.

8.9.    Snemu sa môžu zúčastniť aj pozvaní hostia s hlasom poradným.

8.10.    Snem zmocňuje predstavenstvo k jednaniu, uzavretiu dohôd a zmlúv s inými subjektami (partnerské cechy, čestní členovia, zväzy, sponzori a pod.).

Článok 9

Predstavenstvo

9.1.    Predstavenstvo je výkonným a riadiacim orgánom Cechu. Je volené Snemom za účelom riadenia a organizovania činnosti Cechu. Členovia Predstavenstva sa aktívne podieľajú na plnení úloh vyplývajúcich z činnosti Cechu.

9.2.     Predstavenstvo tvorí max. 9 členov (max.7 zástupcov riadnych členov + max. 2 zástupcovia gestorov) s tým, že musí byť prevaha riadnych členov. Predstavenstvo navrhuje zo svojho stredu Vrchného cechmajstra, ktorého volí priamou voľbou podľa volebného poriadku Snem.

9.3.    Úlohy Predstavenstva:

    9.3.1    Predstavenstvo riadi činnosť Kancelárie cechu, stanovuje personálne obsadenie Kancelárie cechu a vydáva jej organizačný poriadok, viď. aj čl. 11.5.

    9.3.2    Predstavenstvo poveruje jednotlivých členov úlohami podľa charakteru činnosti (napr. dohliadaním na činnosť čakateľov) a kontroluje ich plnenie.

    9.3.3    Predstavenstvo informuje 1-krát ročne členskú základňu o činnosti Predstavenstva, najneskôr 14 dní pred zasadaním Snemu.

    9.3.4    Predstavenstvo odvoláva a kooptuje s dočasnou platnosťou (do schválenia Snemom) v prípade nevyhnutnosti členov Predstavenstva.

    9.3.5    Predstavenstvo môže zriaďovať pre riešenie odborných otázok pomocné orgány (pomocné komisie, atď.).

    9.3.6    Predstavenstvo zvoláva Snem 1-krát ročne. Vypracováva a predkladá materiály na prejednanie podľa úloh zadaných uznesením.

    9.3.7    Z rokovania Predstavenstva sa zriaďuje zápis, ktorý obdrží každý člen Predstavenstva. Zápis vyhotovuje a za rozoslanie zodpovedá Sekretár cechu alebo určený člen Predstavenstva.

    9.3.8    Predstavenstvo zastupuje členskú základňu v SR i v zahraničí voči iným podnikateľským subjektom, združeniam a pod.

    9.3.9    Predstavenstvo určuje troch zástupcov, ktorí disponujú podpisovým právom a potvrdzujú svojimi podpismi všetky potrebné dokumenty. Dispozičné právo upravuje vnútorná smernica.

9.4.    Štatutárnym zástupcom Cechu je Vrchný cechmajster, ktorý je najvyšším predstaviteľom Cechu.

    9.4.1    Zodpovedá za plnenie uznesenia Snemu a uznesenia Predstavenstva.

    9.4.2    Zvoláva zasadanie Predstavenstva.

    9.4.3    Je zodpovedný za riadne vedenie a ochranu celej agendy Cechu.

    9.4.4    Je zodpovedný za riadnu prevádzku Kancelárie cechu.

9.5.     Predstavenstvo zasadá min. 6-krát ročne a na svojich zasadaniach prejednáva činnosť Cechu vrátane námetov a pripomienok členov. Zasadania Predstavenstva sa zúčastňuje Tajomník, Sekretár a člen revíznej komisie (podľa uváženia). Zasadania sa môžu zúčastniť členovia aj pozvaní hostia. Zasadanie Predstavenstva vedie Vrchný cechmajster alebo ním poverený člen Predstavenstva.

9.6.    Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má Vrchný cechmajster 2 hlasy.

9.7.    Funkcia člena Predstavenstva je funkcia čestná, volebné obdobie určuje volebný poriadok.

9.8.    Členovia Predstavenstva majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú označené za dôverné.

Článok 10

Revízna komisia

10.1.    Revízna komisia je výkonný a dozorný orgán. Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami, plnenie uznesenia Snemu aj Predstavenstva. Kontroluje prácu Cechu a Vrchného cechmajstra.

10.2.    Revízna komisia sa schádza minimálne 1-krát za rok, vždy pred zasadaním Snemu a o svojej činnosti a zistených výsledkoch podáva správu Snemu. Výročnú správu predkladá k prejednaniu Predstavenstvu a potom Snemu.

10.3.    Revízna komisia má 3 členov (2 riadni členovia, 1 gestor), ktorí zo svojho stredu navrhujú predsedu. Členov revíznej komisie volí priamou voľbou Snem a potvrdzuje vo funkcii Predsedu revíznej komisie. Členovia revíznej komisie nie sú členmi Predstavenstva a naopak, ale majú právo zúčastniť sa zasadania Predstavenstva s hlasom poradným. Členom revíznej komisie nemôže byť Tajomník ani Sekretár cechu.

Článok 11

Organizačné zložky Cechu

11.1. Kancelária cechu zabezpečuje administratívny, organizačný a ekonomický servis pre Cech. Zriaďuje ju a ruší Snem.

11.2. Kancelária je kontaktné a servisné miesto pre členov a ostatných spolupracovníkov Cechu v období medzi zasadaním Snemu a schôdzami Predstavenstva. Eviduje prihlášky a členské príspevky, poskytuje základné informácie o činnosti Cechu a vybavuje v rámci možností požiadavky členov a spolupracovníkov Cechu.

11.3. Pracovníci, ktorí pracujú pre Kanceláriu cechu, sú finančne odmeňovaní v súlade s článkom 12.1. stanov, zachovávajú mlčanlivosť a neposkytujú nikomu dôverné informácie, ku ktorým majú prístup.

11.4. Kancelária cechu sa riadi Organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje Predstavenstvo cechu.

11.5. Počet pracovníkov Kancelárie cechu stanovuje Predstavenstvo a schvaľuje Snem.

11.6. Vedúcim kancelárie je Tajomník cechu, ktorého menuje Predstavenstvo cechu. Je priamo podriadený Vrchnému cechmajstrovi. Tajomník zodpovedá za plynulý chod kancelárie a zúčastňuje sa zasadaní Predstavenstva a Snemu s hlasom poradným v prípade ak nie je členom CPS.

11.7. Hospodárenie Cechu sleduje Sekretár, ktorého menuje Predstavenstvo cechu.

Na základe pokynov Predstavenstva a záverov Snemu spracováva finančné pohyby prostriedkov Cechu. Vedie pokladňu a obhospodaruje bankové konto Cechu. Spracováva návrh rozpočtu a predkladá správu o hospodárení uvedeným orgánom. V koordinácii s Predstavenstvom zabezpečuje spracovanie účtovníctva. Sekretár spolupracuje s Tajomníkom, avšak je priamo podriadený Vrchnému cechmajstrovi. Zúčastňuje sa zasadaní Predstavenstva a Snemu s hlasom poradným v prípade ak nie je členom CPS.

11.8. Tajomníka a Sekretára môže vykonávať ktokoľvek z riadnych členov Cechu.

Článok 12

Hospodárenie Cechu

12.1.     Hospodárenie Cechu ako právnickej osoby prebieha podľa zásad pre hospodárenie s rozpočtom podľa zákona č. 83 / 1990 pre občianske združenie.

12.2.    Hospodárenie sa riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje Snem.

12.3.    Za hospodárenie Cechu a za vedenie účtovníctva podľa platných predpisov zodpovedá štatutárny zástupca Cechu - Vrchný cechmajster.

12.4.    Doklady o hospodárení a spracovaní účtovníctva eviduje Sekretár, ktorý je priamo zodpovedný Vrchnému cechmajstrovi (viď článok 11.7.).

12.5.     Príjmy Cechu a finančné prostriedky tvoria:
    a)    členské príspevky
    b)    dotácie
    c)    dary
    d)    príjmy z vlastnej činnosti
Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na dosiahnutie cieľov spoločenstva.

12.6.    Výdaje Cechu eviduje a uskutočňuje Sekretár na základe pokynov a uznesení Predstavenstva, ktoré sa riadia rozpočtom, a ktoré pre každý rok schvaľuje Snem. Vnútorná smernica predpisuje dispozičné právo súvisiace s výškou výdavkov a charakterizuje podpisové vzory. Smernicu vypracováva a schvaľuje Predstavenstvo.

Článok 13

Zánik a likvidácia

13.1.    Cech zaniká rozhodnutím Snemu členstva o zániku alebo zlúčením s inou organizáciou.

13.2.    Cech zaniká tiež na základe právoplatného rozhodnutia MV SR.

13.3.    V prípade zániku Cechu zabezpečí Predstavenstvo likvidáciu Cechu v zmysle platných predpisov a pravidiel podľa účtovnej uzávierky zostavenej ku dňu zániku Cechu.

13.4.    V prípade zániku Cechu a po vysporiadaní záväzkov a povinností Cechu voči tretím osobám, bude jeho majetok rozdelený medzi tých členov Cechu, ktorí sú v okamihu zániku registrovaní ako členovia Cechu.

13.5.    Predstavenstvo oznámi likvidáciu Cechu a jej spôsob všetkým členom a potom ukončí svoju činnosť.

13.6.    Zánik Cechu oznámi Predstavenstvo do 15 dní po schválení Snemu príslušným orgánom.

Článok 14

Záverečné a prechodné ustanovenia

14.1.    Stanovy boli schválené Uznesením z Mimoriadneho Snemu CPS v Podjavorníku dňa 23.6.2016 a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny MV SR na vedomie.

14.2.    Všetky zmeny stanov alebo vnútorných smerníc schvaľuje Snem.

 

V Podjavorníku, dňa 23.6.2016

 

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk