CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

Aktualizované 07/2022

Prehľad položiek vykonávaných prác podlahárskych profesií bez materiálu a bez DPH

(pre výmery cca. 50 - 200 m²)

  I. Príprava podkladu (mimo liatych podláh) mj (€)
3 Penetrovanie podkladu + jemná príprava (pozametanie, vysávanie) 1,85
4 Nivelizácia stierkou – 1 vrstva do 5mm 6,95
6 Prebrúsenie betónu strojné 4,35
10 Strhnutie starej podlahoviny ručne bez likvidácie odpadu os/hod 19,00
15 Strojové/ručné  strhnutie podlahovín 1:1 4,00
  II. Lepenie podlahoviny mj  (€)
   
1 Lepenie PVC a gumy v pásoch 5,85
6 Frézovanie a zváranie PVC bm 2,05
8 Lepenie a vyťahovanie sokla PVC do výšky 6 - 8 cm bm 6,90
9 Lepenie sokla PVC na povrch bm 2,50
12 Lepenie PVC v dielcoch (Vinylové dielce) 9,50
   
  III. Lepené textilné podlahoviny, korok mj  (€)
   
1 Lepenie kobercov v pásoch 4,85
4 Lepenie kobercových štvorcov 6,50
6 Rezanie a montáž kobercových soklov do plastových líšt bm 2,60
   
  IV. Montáž podlahovín na schodište mj  (€)
   
1 Lepenie PVC a gumy na schody, stupníc a podst. bm 11,50
5 Lepenie kobercov na schody bm 10,50
   
  V. Montáž plávajúcich podláh mj  (€)
   
1 Montáž pláv. podlahy - laminát 7,85
2 Montáž pláv.podlahy - Vinylové dielce - Klick 8,45
3 Montáž pláv. podlahy - drevo 10,15
4 Montáž soklových líšt lepením bm 3,80
7 Montáž prechodových profilov samolepiacich bm 4,60
8 Montáž prechodových profilov vŕtaných bm 5,75
   
  VI. Montáž drevených podláh mj  (€)
   
3 Montáž viacvrst. drev. lamiel celoploš. lepením 14,45
4 Pokládka vlysov lepením na remeň 15,25
9 Pokládka mozaiky 14,40
10 Pokládka intarzií 15,50
11 Montáž obvodových líšt bm 3,85
   
  VII. Povrchové úpravy mj  (€)
   
1 Tmelenie špár drevených podláh 2,55
5 Brúsenie drevenej podlahy starej s náterom 9,00
7 Olejovanie a lakovanie drevenej podlahy - 3 vrstvy 6,45
10 Leštenie 2,20
   
  VIII. Špeciálne práce mj  (€)
   
3 Vyznačenie ihrísk čiar + materiál bm 4,70
  - volejbal bm 4,70
  - basketbal bm 5,10
  - hádzaná bm 5,10
  - tenis bm 4,70
  - badminton bm 4,70
   
  IX. Liate podlahy mj  (€)
   
1 Prebrúsenie betónu - strojné 4,70
5 Vysatie podkladu 1,50
6 Otryskanie podkladu 4,25
7 Penetrovanie podkladu (bez prípravy podkladu) 1,55
11 Liata epoxidová podlaha 16,00
14 Náter sokla do výšky 10 cm bm 4,00
16 Rezanie dilatačných špár bm 3,70
17 Výplň dilatačných špár pružným tmelom bm 2,40
   

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk