CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

Pôvodná stará tabuľka

  Cementový poter Vykurovaný cementový poter Tekutý anhydritový poter Vykurovaný anhydritový poter
Parkety, lisované korkové dosky, laminát 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM % 0,3 CM %
Parodifúzne tesné umelohmotné podlahoviny (napr. PVC, kaučuk, linoleum, polyolefin) 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM % 0,3 CM %
Text.podlahoviny kladúce odpor vodným parám, napr. so syntet. zdvojeným rubom 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM % 0,3 CM %
Text. paropriepustné podlahoviny, napr. vpichovaná plsť 2,0 CM % 1,5 CM % 0,5 CM %

0,3 CM %

Najvyššia prípustná vlhkosf cementového poteru alebo poteru na báze síranu vápenatého (anhydritu)

v hmotnostných percentách v čase aplikácie nášľapnej vrstvy

pre nevykurované a vykurované konštrukcie poterov - aktualizované údaje z STN 74 4505:2013

                                                                                                                                                           Cementový poter, betón *)1Vykurovaný cementový poter Poter na báze síranu vápenatého (anhydrit)  *)1 Vykurovaný anhydritový poter
 Kamenná alebo keramická dlažba  5,0% 4,5 %   0,5 %  0,3 %
 Liate podlahoviny na báze cementu  5,0 %  4,5 %   nemôžu sa zhotovovať  
 Syntetické liate podlahoviny 4,0 %  3,5 %   0,5 %   0,3 %
 Paropriepustná textília

 5,0 %

2,5 % CM

*)4  3,2 CM

 4,5 %

1,8 % CM

*)4 2,9 CM 

1,0 %

1,0 % CM

*)5 1,0 CM 

0,8 % 

0,5 % CM

*)5  0,8 CM

 PVC, linoleum, guma, korok

3,5 % 

2,0 CM %

*)4 2,025 CM

 3,0 % 

1,5 CM %

*)4 1,65 CM

 0,5 %

0,5 % CM

 *)5 0,5 CM

 0,3 %

0,3 % CM

*)5 0,3 CM

 Drevené podlahoviny, parkety,           laminátové podlahoviny

 2,5 %

*)3  2,0 CM %

*)4 1,25 CM

2,0 %

*)3  1,5 CM % 

*)4 0,8 CM

0,5 % 

*)3  0,5 CM %

*)5 0,5 CM

0,3 % 

*)3  0,3 CM %

*)5 0,3 CM

*)1 V prípade, keď je súčasťou podlahy aj systém podlahového vykurovania, požiadavka na najvyššiu prípustnú vlhkosť cementových poterov sa musl znížiť o 0,5 % a požiadavka na najvyššiu prípustnú vlhkosť poteru na báze síranu vápenatého (anhydritu) sa musi znížiť o 0,2%.

*)2 Vlhkosť pod 1,0 hm % nie je možné namerať ani vyjadriť Karbidovou metódou (CM)

*)3  Staré, neplatné hodnoty podľa starých technických noriem

*)4  Prepočítané hodnoty na základe klakulačnej tabuľky podľa STN 74 4505:2013 č. 8.14

"POZNÁKA 1. - Vzorky materielov na báze síranu vápenatého (napr. anhydrit, sadra) je pohebné sušiť pri teplote 40 'C +/-2"C.
POZNÁMKA 2. - Vhodná altrnatívna metóda je karbidová metóda. Podľa zahraničných skúseností pre potery na báze
síranu vápenatého *)5 výsledky karbidovej metódy zodpovedajú výsledkom gravimetrickej metódy

a pre cementové potery je vztah medzi výsledkami oboch metód nasledujrúci:" (tá tab. v čl. 8.14)

*)4 *)5 Pri uvádzaní tejto hodnoty v CM sme sa stotožnili s odbornou publikáciou p. Coufala (ČR), že je nelogické uvádzať "% CM" len ako " hodnoty CM", nakoľko rozsah CM hodnót je len v rozmedzí 0 -6, kým precentuálne hodnoty by mali byť na škále 0 - 100...

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk