CPS facebookfacebook

01 / 05

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

 1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
 2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

02 / 05

Odborné posudky CPS na realizované podlahy

CPS logo web CPS už dlhé roky ponúka a vykonáva službu Odborné posudky na realizované podlahy v občianskych aj verejných budovách. Odborné posudky vykonávajú naši členovia CPS, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s realizíciou podláh.

03 / 05
04 / 05

Sekcia pre členov

05 / 05

Prihláška

Podmienky pre registráciu členov Cechu podlahárov Slovenska

Podmienky sa riadia uznesením Ustanovujúceho snemu CPS uskutočneného dňa 16.5.2001, ako aj uzneseniami z pravidelných ročných jednaní Snemu Cechu podlahárov Slovenska

 • Každý záujemca o Členstvo v CPS, ktorý splní nasledujúce podmienky, má možnosť registrovať sa ako dočasný člen CPS. Postup registrácie je určený Stanovami CPS - článok 5.4.
 • Uchádzač je povinný kompletne vyplniť a zaslať písomne do Kancelárie Cechu:

ico docprihláška (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška (PDF, 202 kB)

ico docprihláška - čestný člen (MS Word DOC, 13 kB)
ico pdfprihláška - čestný člen (PDF, 189 kB)

ico docdotazník (MS Word DOC, 15 kB)
ico pdfdotazník (PDF, 269 kB) - pre členov CPS.

a) pre formu členstva - gestor: výpis z OR alebo ŽL

b) pre formu členstva - riadny člen: výpis z OR alebo ŽL dokladujúci možnosť vykonávať podlahárske práce.

 • Zaplatiť v prospech CPS vstupný poplatok na účet č. IBAN: SK68 0900 0000 0051 5223 1767
  v Slovenská sporiteľňa a.s.,  (BIC: GIBASKBX) vo výške:
  • pre gestorov: 300,- €  /rok 
  • pre riadne členstvo: 200,- € / rok
(Pozn.: obdobie členstva je od Snemu po nasledujúci Snem. Fakturácia a platba členského je po Sneme každý rok.)
Vstupný poplatok je za obdobie od prijatia prihlášky Nového člena na Členstvo po nasledujúci Snem, v rámci ktorého prihlasujúci využívajú všetky práva riadneho člena, ale majú štatút "Čakateľ"-a do rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na Sneme CPS. Pre platbu alikvôtnej časti Vstupného poplatku viď. Smernica CPS SM 08.)
 • Prihlášky za nových Členov/Gestorov je nutné poslať na sekretariát najneskôr do 15.10. bežného roka. Riadny Snem CPS sa uskutoční v mesiaci marec ďalšieho roka. O presnom dátume bude každý záujemca o členstvo informovaný 14 dní pred jeho uskutočnením.
 • Podlahárske firmy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú záujem o riadne členstvo v CPS, vyzývame na registráciu ako SYMPATIZANT CPS, a tým podporiť našu snahu o zachovanie remesla PODLAHÁR. Registráciu vykonáme za vás BEZPLATNE za PODMIENOK uvedených nižšie a po vyplnení NÁVRATKY, ktoré zašlete na Sekretariát CPS

        ico pdfPodmienky Sympatizant (PDF, 264 kB)

        ico docNávratka Sympatizant (MS Word DOC, 51,5 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skúšky na Overenie odbornej spôsobilosti

Skúšky sa vykonávajú v súlade so Zákonom 568/2009 Z.z. na základe obdržanej platnej akreditácie CPS.

ico doc Žiadosť o skúšku zašlite na Sekretariát CPS v súlade so ico pdf Smernicou SM 15 min 30 dni pred konaním skúšky.

Termín konania najbližšej skúšky najdete na WEB stranke CPS v sekcii AKTUALITY, prípadne sú zvýraznené v dynamickom banneri v hornej časti WEB stránky.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Kanceláriu Cechu - Štefánikova 118, 949 01 NITRA (kontakty).

Tešíme sa, že spoločne naplníme ciele a poslanie CPS, ktoré si spoločne vytyčujeme na Sneme CPS.

Predstavenstvo CPS
Nitra, 24.2.2023

{jcomments off}

image sir big

Prebrúsiť, penetrovať a stierkovať? Podľa nás je to v zásade nutnosť!

1. PREBRÚSENIE

Povrch anhydritového poteru sa zásadne musí prebrúsiť v jednom pracovnom kroku vhodnou brúskou s brúsnym papierom zrnitosti 16 a potom vysať priemyselným vysávačom, pokiaľ neexistuje inak znejúci, záväzný predpis výrobcu. Ak sa vytvorí na povrchu labilná vrstva alebo tenká pevná škrupina (pretvrdená resp. prepálená sintrová vrstva), jedná sa o závadu a táto závada musí byť odstránená napr. odbrúsením (BEB-Merkblatt, júl 1990, VOB Teil C Erläuterung zur DIN 18365, Ausgabe 2002).
Podklady na minerálnej báze (cementové, calciumsulfátové a horečnaté) musia byť pred podlahárskymi a parketárskymi prácami a pred nanášaním penetrácie prebrúsené. Tým odstránime z povrchu rôzne nečistoty, pretvrdenú/prepálenú sintrovú vrstvu, z plochy vyseparované prísady a podobné materiály. Zároveň docielime ľahké zdrsnenie povrchu.
Pri odbrúsení (zbrúsení) podkladu je odstránená oddeľujúca alebo labilná vrstva (stará stierka, zvyšky lepidiel, sintrová vrstva).
K prebrúseniu alebo odbrúseniu (zbrúseniu) sa používa kotúčová alebo valcová brúska s hrubým brúsnym papierom, napr. zrnitosť 16 (Merkblatt TKB-8, jún 2004, BEB-Merkblatt, apríl 2004).

ZÁSADY:
Ak je správne kvôli urýchleniu schnutia poteru a kvôli odstráneniu vrstvičky vápnika alebo sintru poter čo najrýchlejšie prebrúsiť (hneď ako povrch zaschne a nezanáša brusivo, nie je mazľavý t.j. cca do 5. dní od položenia), na druhej strane je tiež správne prebrúsiť poter pred nanášaním penetrácie a stierky (viď BEB a TKB-návody), potom by bolo správne brúsiť dvakrát. Prvýkrát ako základné brúsenie prevádzané pokladačom poteru a druhýkrát ako čistiace brúsenie prevádzané podlahárom. Ekonomické a termínové námietky proti týmto zásadám nemôžu poprieť technický vecný stav.

2. PENETROVANIE

Podklady na minerálnej báze (cementové, calciumsulfátové a horečnaté) musia byť v rámci prípravy podlahárskych a parketárskych prác penetrované resp. opatrené prednáterom. U iných poterov je to väčšinou taktiež žiadúce (Merkblatt TKB-8, jún 2004).

5 dôležitých funkcií penetrovania:

 • viazanie prachu
 • funkcia prídržného mostíka
 • ochrana podkladu
 • redukcia savosti podkladu
 • spevnenie podkladu

3. STIERKOVANIE

Stierkové hmoty slúžia k vyrovnaniu, nivelovaniu a ku zhotoveniu rovnomerne savého podkladu. Pri použití disperzných lepidiel vytvorí stierková hmota nutnú savú nosnú podkladnú vrstvu.
Nutnosť zhotovenia stierkovej vrstvy a jej hrúbka (zvl. výkon) sa riadi podľa druhu a zloženia podkladu, použitého lepidla, podľa druhu a zloženia podlahoviny a spôsobu jej použitia (BEB-Merkbatt, február 2002).

Stierkovanie pod elastické a textilné krytiny

Bezpečné prilepenie týchto krytín je možné (podľa DIN 18356-Podlahárske práce) len v spojení s odborným stierkovaním.
Funkciou stierkovania je zaručiť správne prilepenie podlahoviny a až následne vyhladiť alebo vyrovnať podklad.
Podľa uznávaných pravidiel stavebnej techniky nie je priame lepenie na napenetrovaný podklad zakázané, pokiaľ sú použité vhodné materiály, ktoré zabezpečia dodržanie určitých parametrov.

10 funkcií stierkovania:

 • rovinnosť
 • savosť
 • pevnosť
 • rozloženie zaťaženia
 • štruktúra povrchu
 • uzatváracia vrstva
 • ekológia / bezpečnosť práce
 • rovnomernosť
 • deliaca rovina
 • systémové komponenty

Doporučené skladby podlahových konštrukcií sú stále len doporučením t.j. nie sú záväzné.

Výrobcovia podlahových materiálov nenesú záruky len za kvalitu svojich výrobkov a systémov, ale stále častejšie aj za svoje poradenstvo. V rámci záruky za túto poradenskú činnosť majú tiež ale právo doporučovať záväzne také skladby podlahových konštrukcií, ktoré považujú za úplne bezpečné!
Preto nie je vhodné, aby sa výrobcovia tekutých poterov pokúšali zatraktívniť svoje ponuky argumentami, keď označujú dôležité systémové komponenty dodávateľov podlahových materiálov pre kladenie podlahových krytín za zbytočné.

Zdroj: RNDr. Pavol Hlávka - HA-UZ Market s.r.o. (UZIN), člen CPS

Pozn. CPS: Tento materiál je spracovaný na základe najaktuálnejších informácií k tejto problematike, ktoré má CPS k dispozícii a ďalšie vecné poznatky k tejto tematike , ktoré očakávame hlavne od výrobcov systémových komponentov, budú priebežne do tejto publikácie zapracované.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk