CPS facebookfacebook

01 / 04

23 rokov života CPS

CPS logo web CPS stojí pred míľnikom, rozhodnúť sa, ako ďalej...? Ak sa nenájdu pokračovatelia práce Predstavenstva CPS, práca cechu bude žiaľ zamrazená... Navštívte FB stránku a vyjadrite svoj názor na Cech podlahárov Slovenska (pozrieť na FB stránke nižšie časť "Vybrané").

Dovolte nám preto zhrnutie, čo sa dosiahlo za uplynulých 23 rokov života:    ico pdf 23 rokov života CPS , na ktoré je možné naviazať.

                                       Zo zivota cps 1

02 / 04
03 / 04

CPS je pri zrode Podlahára...

CPS logo web CPS je pri zrode Podlahára...

Podlahár podnikajúca na základe Voľnej živnosti v súlade s platnou legislatívou má obmedzené možnosti realizácie:

  1. Nemá nikým potvrdenú, a preukázanú odbornú spôsobilosť voči investorom (hlavne vo verejných súťažiach);
  2. Nesmie fakturovať ucelenú dodávka podlahovej krytiny aj s montážou ako jednu položku (Dodávka a montáž),

ale rozpísané položky podľa definície voľnej živnosti;

   3. Rozsah je obmedzený na kladenie dlážkových krytín (napr.: laminátových, PVC) suchou cestou.

  ico doc Podlahár Remeselná vs. Voľná živnosť.pdf

Odborne spôsobilý podlahár pre legislatívne umožnenú realizáciu celej škály podlahárskych činností je podlahár, ktorú má v ŽL potvrdenú remeselnú živnosť – Podlahárstvo.

04 / 04

Sekcia pre členov

     

Nečlen CPS – označenie „sympatizant“- sa môže stať fyzická alebo právnická osoba s legislatívne právnou spôsobilosťou, ktorá kladie podlahové krytiny alebo vykonáva výrobnú ci obchodnú činnosť s materiálmi užívanými k realizácii podláh a súčasne sa záujíma o dianie v Cechu. Z rôznych dôvodov sa však zatiaľ nestal Členom CPS. Cech prezentuje "sympatizanta" na verejnosti v obmedzenej forme. Referencie Podlahárskej firmy "Sympatizanta" Cech nepreveruje, takze za kvalitu jeho vykonanej prace CPS nemoze dat odporucanie.

     

Uchádzač o členstvo – čakateľ – sa uchádza o riadne členstvo podaním prihlášky a zaplatením základného vkladu. Osobnou referenciou sa predstavuje Predstavenstvu. Predstavenstvo rozhoduje o prijatí za čakateľa a určuje dvoch členov Cechu ako dohliadateľov nad čakateľom, ktorí počas najmenej 6 mesiacov sledujú činnosť čakateľa v obore a posudzujú jeho odbornú spôsobilosť. Po uplynutí kandidátskej doby (najmenej 6 mesiacov) dohliadatelia predkladajú Snemu svoje stanoviská, návrhy a odporúčania na prijatie za riadneho člena. O členstve rozhoduje Snem. V prípade záporných stanovísk dohliadateľov sa môže čakateľ odvolať priamo na Snem, ktorý stanoví ďalší postup v súlade s vnútornou smernicou Cechu.

     

O čestné členstvo – označenie „čestný člen“ - sa môže uchádzať fyzická alebo právnická osoba vyvíjajúca činnosť v prospech cechu, ktorá to takto prezentuje aj na verejnosti (napr. SOŠ, VŠ stavebného zamerania, odborní poradcovia pre činnosť Cechu, média propagujúce zdarma činnosť Cechu a pod.). O túto formu členstva sa môžu uchádzať aj členovia Cechu, ktorí ukončili riadne členstvo (odchod na starobný alebo invalidný dôchodok, z osobných dôvodov ), ale chcú sa naďalej podieľať na činnosti Cechu. Čestným členom CPS sa na základe návrhu predstavenstva CPS schváleného snemom, môže stať aj bývalý člen CPS, za celoživotnú a záslužnú prácu v prospech CPS a podlahárstva na Slovensku.
Čestný člen sa môže zúčastňovať Snemu a ďalších podujatí Cechu, avšak nemá hlasovacie právo, len hlas poradný.

     

O riadne členstvo – označenie „člen“ - sa môže uchádzať fyzická alebo právnická osoba s legislatívne právnou spôsobilosťou pre oblasť realizácie podláh, ktorá spĺňa všetky podmienky prijatia za riadneho člena Cechu

     

Bývalý Člen, ktorého členstvo v Cechu bolo "pozastavené" na základe jeho písomnej žiadosti člena Cechu ak:
a) dlhodobo pracuje a zdržiava sa v zahraničí, kvôli čomu sa nemôže zapájať do činnosti,
b) prerušenie práce z dôvodov výkonu funkcie vo verejnom záujme,
c) z odôvodnených osobných príčin.

     

Nečlen – označenie „partner“- sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva výrobnú alebo obchodnú činnosť s materiálmi užívanými k realizácii podláh a súčasne vyvíja činnosť na podporu záujmov Cechu. Cech ho najme reklamne prezentuje na verejnosti na všetkých svojich akciách a publikovaných materiáloch.

     

Pred uplynutím doby žiadaného pozastavenia členstva Sekretariát vyzve pozastaveného člena o vyjadrenie na obnovu členstva. Ak do začatia príslušného Snemu tento člen nedoručí svoje písomné vyjadrenie, je mu "ukončené členstvo" v Cechu podľa čl. 5.7.c, čo Snem zoberie na vedomie.

O zániku / ukončení členstva rozhoduje Snem. Členstvo v Cechu zaniká:
    a)    na vlastnú písomnú žiadosť člena
    b)    v prípade zániku legislatívnej spôsobilosti člena (odobratie živnostenského listu, zánik organizácie a pod.) a úmrtím člena
    c)    vylúčením, na základe rozhodnutia Snemu pri neplnení stanov a vnútorných smerníc Cechu (napr. nezaplatenie členských príspevkov s oneskorením väčším ako 60 dní, hrubé porušenie stanov, strata dôveryhodnosti a bezúhonnosti člena, nedodržanie artikul, úmyselné poškodenie niektorého člena Cechu a pod.)
    d)    v prípade ukončenia činnosti Cechu v zmysle Stanov (článok 13.)

     

Zvláštnym členom – označenie „gestor“- sa môže stať fyzická alebo právnická osoba s legislatívne právnou spôsobilosťou, ktorá vykonáva výrobnú alebo obchodnú činnosť s materiálmi užívanými k realizácii podláh a súčasne vyvíja činnosť v prospech záujmu Cechu a takto to prezentuje aj na verejnosti.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2022 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk