CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

Návod na inštaláciu

Podmienky a požiadavky

Podklad musí byť čistý, suchý a bez prasklín.

Prach a nečistoty, ako napríklad zvyšky farby, oleja a pod., ktoré môžu zabrániť priľnutiu, musia byť odstránené. Upozorňujeme, že asfalt, olejové škvrny, impregnačné látky, atramentové škvrny a pod. môžu spôsobiť sfarbenie podlahoviny.

Tam, kde je vyžadovaná izolácia, táto musí byť nainštalovaná podľa stavebných noriem. Tam, kde je vyžadovaná paro-vlhkostná membrána, túto treba zabudovať do podkladu. Dôraz pri jej zavedení je najmä pri podlahách priamo na prízemí, podlahách nad kotolňami, podlahách s podlahovým vykurovaním, alebo s vysoko teplotnými rozvodmi a pod.

Tam, kde sú potrubia vedené v podlahe, systém musí byť nainštalovaný tak, aby podlahový materiál nebol sústavne vystavený teplotám nad 30°C, nakoľko by to mohlo spôsobiť sfarbenie, alebo iné zmeny materiálu.

Podkladové panely a pod. by mali obsahovať 8% vlhkosti (ekvivalentné so 40% relatívnou vlhkosťou pri +20°C), aby nenastali pohyby, ktoré by mohli neskôr spôsobiť škody.

Veľký dôraz sa musí klásť pri inštalácii na povrchy, kde je zvýšený výkyv teploty. Napr. podlahy pod priamym slnečným žiarením, kde vnútorné pnutie v lepidle či v inom nátere podkladu by boli vystavené veľkému šoku a mohli by popraskať.

Pre inštaláciu tohto produktu na betónové podklady, ktoré neobsahujú izoláciu, vlhkosť meraná v podmienkach relatívnej vlhkosti nesmie byť väčšia ako 85% (vo Veľkej Británii 75% podľa BS 8203).

Upozornenie: Výrobok nie je schválený na použitie vo vlhkých priestoroch.

Príprava

Prach a nečistoty musia byť dôkladne odstránené. Vysoko, alebo rôzne nasiakavé podklady by mali byť natreté rozriedeným podlahovým lepidlom (1:4). Takto natretý povrch necháme úplne zaschnúť pred pokladaním podlahoviny.

Keď aplikujete zmesy na vyrovnávanie poteru, použite zmesy s vyhovujúcimi požiadavkami pre stavebné normy.

UPOZORNENIE: Farebné zmeny môžu nastať, keď použijeme dvojzložkové polyesterové zmesy, ak sú rozmiešané nesprávne, alebo nedôkladne. Nemiešajte ich priamo na podklade.

Tam, kde je vyžadovaná izolácia, táto musí byť nainštalovaná.

Používajte iba ceruzku na značenie. Upozorňujeme, že značenie fixovými, atramentovými, či guličkovými perami môže spôsobiť tzv. migráciu týchto farieb do podlahoviny.

Ak sa použije viacej roliek z toho istého materiálu, majú mať rovnaké číslo šarže a majú byť použité vzostupne podľa výrobných čísel.

Pred montážou nechajte materiál, lepidlo i podklad prispôsobiť sa izbovej teplote, t.j. prinajmenšom +18°C. Relatívna vlhkosť vzduchu má byť 30 - 60%.

Role sa skladujú nastojato.

Montáž

Ak miestne normy, alebo stavebné predpisy vyžadujú inú inštalačnú techniku, alebo technické podmienky pre takýto druh podlahoviny v rozpore s týmto návodom, náš montážny návod sa automaticky tomu podriaďuje a považuje sa potom ako návrh (odporúčajúci).

Montáž musí byť vykonávaná pri izbovej teplote (prinajmenšom +18°C). Relatívna vlhkosť vzduchu v priestoroch musí byť 30 - 60%.

Pred konečným položením pásy roztiahnite, aby sa aklimatizovali. Predídete tým pokrčeniu, alebo prekladaniu materiálu, ktoré môžu spôsobiť aj trvalé zmeny.

Na povrch medeného pásu použitím štetca naneste vysokokvalitné vodivé lepidlo s trvalými vodivostnými vlastnosťami.

Na lepenie pásov používajte vysokokvalitné akrylové lepidlo na podlahy

  • nevodivé - ak podlahová krytina je opatrená už vodivou vrstvou na spodku
  • vodivé - pri bežnej AS či EL podlahovej krytine bez takejto vrstvy

Dodržiavajte predpisy výrobcu- čo do spotreby alebo času vetrania. Neskoré pritlačenie pri inštalácii je veľmi háklivá vec, pretože zmenšuje pevnosť priľnutia a môže spôsobiť viditeľné stopy pásov lepidla cez povrch podlahoviny.

Kontakné lepidlo na rozpúšťadlovej báze chloroprénu sa nesmie použiť, pretože spôsobuje farebné zmeny. Pokladací čas závisí od typu podkladu, jeho absorbcie, teploty a vlhkosti vzduchu priestorov. Držte sa inštrukcií výrobcu lepidla ohľadom spotreby, času otvorenia a pod.

Pásy musia byť inštalované tak, aby sa predišlo farebným rozdielom. Striedajte smer pásov, kedykoľvek je to možné.

Najlepšie prepojenie pásov sa docieli medenými pásmi.

Uzemňovacie pripojenie pásov

Pásy dĺžky 10-20 bm: Medený pás sa natiahne naprieč pod pásmi podlahoviny, cca. 200 mm od kratších strán. Na prepojenie napájaní podlahoviny po dĺžke použite cca. 100 mm medený pás.

Pásy <10 metrov: Použite priečný medený pás iba na jednej kratšej strane.

Pásy >20 metrov: Použite priečný medený pás na krátkych stranách po každých 20 metrov. Na prepojenie napájaní podlahoviny po dĺžke použite cca. 100 mm medený pás.

image104

Uzemňovacie pripojenie štvorcov

Na dosiahnutie uzemnenia štvorcov sa môžu použiť dva hlavné princípy:

1. Uzemnenie sa docieli pri použití vodivého lepidla s podloženým medeným pásom.

Uzemňovacie pripojenie sa vytvorí natiahnutím medeného pásu naprieč pri kratšej stene miestnosti každých 20 metrov a pripojí sa na zem (viď. obr. dole).

2. Keď inštalujeme v systéme zdvojených podláh, oddelené uzemnenie jednotlivých štvorcov sa bežne nevyžaduje, pretože uzemnenie už nastane medzi vrstvou lepidla a kovovou konštrukciou. Požiadavka na vodivosť je daná na výrobcu zdvojenej podlahovej konštrukcie.

Najčastejšie sa medený pás pripojí na bežné elektrické uzemňovacie vedenie budovy. Vo vysoko ESD (elektrostaticky) nabitých miestnostiach sa medený pás pripojí na oddelené uzemňovacie vedenie zvlášt na tento účel zabudované investorom.

image105

Starostlivo pritlačte lícny povrch pásu, aby ste sa uistili, že podlahovina vytvorí dobrý kontakt s lepidlom, a že všetok vzduch bol vytlačený. Dbajte na to, aby nástroj, používaný na trenie podlahoviny nepoškriabal povrch. Na tento účel nie je vhodná metla. Ak je to možné, použite podlahový valec (min. 75 kg) a postupujte naprieč podlahou.
Postupujte od stredu pásu.

Vždy buďte opatrný, keď režete, alebo frézujete do podlahoviny, aby ste nepoškodili medený pás. Presvedčíte sa tým, že uzemňovanie nebude prerušené na žiadnej časti podlahy.

Zváranie

Podlahovina sa tepelne zvára. Spoje musia mať správne vyrezanú drážku do hĺbky cca 3/4 hrúbky podlahoviny použitím mechanickej frézky, alebo trojuholníkového ručného drážkovacieho nástroja, aby sa dosiahol dobrý zvar.

Revízia

Práca sa musí ukončiť Revíznou správou s premeraním vodivosti. Presvedčte sa, že novopoložená podlahovina je zbavená zvyškov lepidla a či je priľnutie k podkladu bez bublín. Skontrolujte si tiež, či sa podlahovina ihneď po položení prikryla ochrannou fóliou.

Návod na údržbu

Dôležité je preštudovať si oddelený návod na čistenie a údržbu.

Na dosiahnutie najlepšieho výsledku

  • Presvedčte sa, či ste dôkladne dodržali všetky návody,
  • prekontrolujte si inštaláciu aj dodatočne,
  • skontaktujte Vášho zástupcu a odkonzultujte si s ním všetky časti inštalácie,
  • odstráňte dôkladne zvyšky lepidla z povrchu, podrobne si preštudujte Návod na čistenie a údržbu.

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk