CPS facebookfacebook

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Sekcia pre členov

image66

Všeobecné

  • Rohové koliesko sa používa na dosiahnutie hladkých rohov pri pokládke.
  • Lepidlá: používajte lepidlá doporučené pre vinylové (PVC) podlahoviny a dodržujte všeobecné pokyny
  • Podlaha sa spája a zvaruje zvarovacou šnúrou. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte zvarovaciu pištol s vhodným nástavcom.
  • Pre odstraňovanie prebytku zvarovacej šnúry používajte špeciálny orezávací nôž alebo iný rovnocenný nástroj.
  • Používajte vodovzdorné tesniace zmesy na všetky špárovacie práce v priestoroch, v ktorých panuje vlhko.

Príprava

Podklad musí byť hladký, vodorovný, suchý a očistený od všetkého cudzieho materiálu v súlade s miestnymi normami. Podklady zhotovené z drevotrieskových dosák (bukas) sa musia osadzvať v súlade s príslušnými návodmi výrobcu.

Podlahovina sa kladie približne 8 -10 cm nahor na stenu. Ak sa má osadzovať oddelená stenová soklová lišta, má táto presahovať na podlahovinu najmenej 3 cm.

Pre najlepšie výsledky v pokládke treba pred montážou nerovnosti na mieste sokla vyrovnať, aby sa dosiahol hladký spoj. Na celoplošné vyrovnanie nerovností na podklade plochy použite samonivelačnú zmes.

Keď je podklad natretý, izolovaný proti vlhkosti alebo nesavý, musíte nechať lepidlo odvetrať, aby bolo "práve lepkavé", prv než položíte podlahovinu. V polmetrovom polomere od podlahovej vpuste (odtokovej guličky) sa neodporúčajú robiť zvary.

Manipulácia a pokládka

Role treba skladovať v zvislej polohe. Presvedčte sa, či farba a číslo role súhlasia so štítkovými údajmi (na karte role). Hláste prípadné chyby na materiáli najbližšiemu regionálnemu zástupcovi výrobcu, alebo predajcovi.

Uschovávajte štítky (karty) každej role až do ukončenia pokládky.

Pred montážou musíme umožniť, aby materiál dosiahol teplotu miestnosti.

Výrobné čísla rolí by mali pri podkládke nasledovať jeden po druhom, aby sa predišlo rozdielom v odtieni farby. Otáčajte pásy, kedykoľvek je to možné, t.zn. pravý okraj z výroby by mal lícovať vždy s týmto pravým okrajom v druhom rade pásov aj na podlahe.

Pokládka

Podlahovina sa pokladá vždy pri teplote miestnosti. Avšak teplota miestnosti by nemala byť nižšia ako 180°C. Narežte potrebné dĺžky pásov. Ak je možné, nechajte ich ležať vystreté, aby ste umožnili materiálu sa uvolniť a prispôsobiť na teplotu miestnosti. To je zvlášť dôležité pre dlhé kusy. Pásy majú byť vždy obrátené, aby sa predišlo tieňovým efektom.

Inštalácia, ohýbanie a rohy.

image67

obr. č. 1

Použijúc rovné pravítko a ceruzku, označte vo výške 8-10 cm všetky steny na ktoré sa podlahovina vyhne dohora ako sokel. Naneste lepidlo na steny až po narysovanú čiaru za použitia jemne zúbkovanej stierky. Rozotrite lepidlo kúsok aj na podlahu, ako vidieť na obrázku č.1

image68

obr. č.2

Zatiaľ čo sa lepidlo odvetrá, stane sa “lepivým”, narežú sa pásy. Pásy majú byť rezané na väčšiu dĺžku ako je dĺžka miestnosti, aby nám ostalo dosť materiálu na stenovú časť. Ak pás podlahoviny zodpovedá šírke miestnosti, urobte na spodnej strane materiálu a na podlahe krížik,aby ste označili stred. To Vám pomôže uložiť pás do presnej polohy. Pri pokládke musia krížiky splynúť.

image69

obr. č. 3

Ak šírka miestnosti prekračuje šírku pásu (na zakrytie plochy treba položiť viac ako jeden pás) urobte čiaru na podlahe rovnobežnú s pozdĺžnym múrom vo vzdialenosti zmenšenej o 12 cm, ako je šírka pásu. Na tejto čiare označte stred miestnosti. Na spodku každého pásu označte ich stredy. Krížiky na podlahe a pásoch sa majú pri pokládke prekryť.

image70

obr. č. 4

Nadvihnite a prehnite späť pásy z polovice podlahy. Naneste lepidlo jemne zúbkovanou stierkou na podlahu. Použite jemnú štetku okolo vpustí (odtokové guličky) a ťažko prístupných miest. Okolo týchto vpustí a vo vnútri vpustí použite kontaktné lepidlá. Postupujte podľa prípadných pokynov výrobcu lepidiel, ktoré ste zvolili.

V priestoroch, v ktorých jeden pás stačí na zakrytie podkladu, možno naniesť lepidlo na celú plochu pred položením pásu. Pravda, vyžaduje to skúsenosť. Je to najrýchlejšia metóda pokládky.

image71

obr. č. 5 - Soklová časť

Použite rohové koliesko, aby ste zatlačili materiál tesne do rohu medzi podlahou a stenou.

image72

obr. č. 6 - Vnútorný roh

Pri montáži v kútoch urobte zárez do prebytočného materiálu počnúc asi 5 mm nad podlahou v kúte. Ak sa má materiál pred ohnutím ohriať, zahrejte plochu medzi pásom a stenou. To zabezpečuje lepší styk pásu a lepidla.

image73

obr.č.7

Zatlačte materiál tesne do kúta pomocou rohového kolieska.

image74

obr. č. 8

Soklovú časť podlahoviny v rohu treba prilepiť na jednu zo stien pod uhlom 45°.

image75

obr. č. 9 - Vonkajší roh

Pri montáži vonkajšieho rohu sa pás odtiahne späť, rozreže sa asi 5 mm od podlahy a smerom od rohu.
Čiarkované čiary na obrázku znázorňnujú roh na páse a polohu rezu pod cca. 45°. Potom sa urobí uhlopriečny rez, ako je to znázornené.

image76

obr.č. 10

Na vyplnenie vzniknutej medzery v rohu potrebujeme vyrezať z podlahoviny trojuholník. Aby sme jednoduchšie a bezpečnejšie nalepili trojuholníkovo tvarovaný kus, narežeme žliabok na zadnej strane trojuholníka pomocou rohového nožíka. Hĺbka žliabku nemá presiahnuť polovicu hrúbky pásu.

image77

obr.č.11

Teraz môžeme trojuholník zohnúť a osadiť na roh. Trojuholník prekryje dohora vyhnutú podlahovú krytinu. Zarežte prekrývajúci materiál, aby sa dosiahol tesný spoj.

image78

obr.č. 12

Použite teplovzdušnú zváračku na zváranie v kútoch a na rohoch so špeciálne konštruktovaným nástavcom na zváranie vinylových (PVC) podláh. Na zhotovenie perfektnej práce v rohoch sa zvyčajne používa aj roztierací nástavec na pištol pre dokonalé zapracovanie zvarovacieho drótu, napasovanie záhybov na podlahe a teda dosiahnutiu vodotesného spoja na tomto citlivom mieste.

Montáž okolo rúr a podlahových vpustí (odtokových guličiek)

image79

obr. č. 1

Okolo rúr pri stenách narežte pás a pritlačte ho na rúru, aby ste vytvorili obrubu. V úzkych alebo stiesnených priestoroch medzi rúrami a stenami urobte zárez ako je znázornené bodkovanou čiarou. Ak treba zhotoviť kryt (lem), postupujte takto:

1/ Ak robíte lem z materiálu podlahoviny, namontujte ho na rúru pomocou lepidla. Zvarte spoje použijúc zvarovaciu pištol.

image80

obr. č. 2

2/ Prefabrikované (hotové) krytky sa osadzujú podľa návodu výrobcu.

Tesniace a špárovacie zmesy (silikón, alebo podobné materiály) vhodné na tento účel možno použiť pre zvlášť tesnú montáž okolo rúr. Použite ich medzi podkladom a vinylovým pásom.

image81

obr. č.3

Okolo odtokových rúr zahnite pás k rúre a označte čiaru na materiále, na ktorej je stred rúry. Vyrežte dieru s priemerom asi o 25 mm menším, ako je priemer rúry.

Začnite vyrezávať dieru na začiatku ohybu ako je znázonené na obrázku. Nahrejte vinylový pás a pritlačte ho na dieru (rúru). Orežte prebytočný materiál hákovitým nožíkom tak, že zostane ohyb (lem) na stene odtokovej rúry.

image82

obr. č. 4

Okolo otvorov odtokových rúr zohrejte pás a poznačte polohu odtoku použitím upínacieho krúžku. Potom vyrežte malú dierku v strede odtoku podľa značky. Zahrejte podlahovinu a vtlačte upínací krúžok nadol do obruby odtokovej rúry. Ak použijete nastaviteľný krúžok, presvedčte sa, či sedí tesne. Odrežte materiál po obvode krúžku. Pre špeciálne účely dáva sa vrstva silikónu medzi pás podlahoviny a hranu krúžku.

Frézovanie

Pred zvarovaním sa spoje frézujú buď elektrickou frézou (obr.a) alebo ručnou škrabkou, ktorá je z tvrdého, ostrého kovu (obr.b). Pri frézovaní homogénnych podlahovín má byť hľbka ryhy naviac 3/4 samotnej hrúbky materiálu (obr. c). Pokiaľ má penovú podložku, tak sa opäť frézuju iba do 3/4 samotného homogénneho materálu.

image83

obr. a

image84

obr. b

image85

obr. c

Zváranie

Na menších plochách sa môže zváranie previesť teplovzdušnou ručnou zváračkou za pomoci špeciálneho nástavca (obr. d), ale na väčších plochách sa používa automatický zvarovací stroj. Pri použití takéhoto stroja je treba dbať na to, aby táto bola vybavená takými koliskami, ktoré nezanechajú stopy na použitom materiály podlahoviny.

Ak sa dosiahol bezchybný zvar, je potrebné použiť pri zváraní správnu teplotu a táto sa dosiahne za pomoci špeciálneho nástavca. Myslite nato, že niektoré materiály sú citlivé na vysokú teplotu.

Doporučujeme urobiť najskôr skúšobný zvar predtým, než začnete zvárať naostro.

image86

obr. d

Zrezanie zvarov

Keď je zvar riadne vychladený (asi po 20 min.), zrezuje sa na dva krát (obr. e):

V prvej fáze použite mesiacový nôž a sane (nástavec). V druhej fáze zrezujte už iba mesiacovým nožom. Pokiaľ by sa zvar zrezával príliš skoro, spôsobilo by to "prepadnutie" zvarovacej šnúry. To znamená, že zvar by bol nižší, ako povrch podlahoviny. Dbajte tiež na to, aby hrana mesiacového noža bola vždy ostrá.

image87

obr. e

Pre docielenie najlepších výsledkov
  • presvedčte sa, či boli starostlivo splnené všetky špecifikácie a inštrukcie
  • použite dodporučené lepidlá od výrobcov podlahových krytín
  • preveďte následnu kontrolu montáže
  • spojte sa so zástupcom výrobcu použitých materiálov, ak si si nie istý v akéjkoľvek časti montáže

GESTORI

Hľadať na stránke

Hlavní partneri

Partner 1

SZZ

 

Partner 2

vodoznak cps

Generálny partner

vodoznak cps

Realizácie členov

2016-2020 © CPS - všetky práva vyhradené.

Tvorba webu: nextmedia.sk